Skontaktuj się z nami! +48 536 745 192

Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

 

 1. Basen System Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Oświęcimiu gwarantuje sprawne działanie urządzenia, na które jest wydana niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i warunkami technicznoeksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.

 

 1. Gwarant tj. Basen System Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Oświęcimiu, (adres ul. Unii Europejskiej 26, 32-600 Oświęcim) udziela gwarancji na wyżej wymienione urządzenie na okres:
  1. 10 lat - na elementy konstrukcji wanny spa;
  2. 5 lat * - na powłokę akrylową wanny spa;
  3. 2 lata - na wyposażenie i oprzyrządowanie wanny spa;

     * Pierwszy rok: 100% gwarancji; Drugi rok: 80% ; Trzeci rok: 60% ; Czwarty rok: 40% ;   Piąty rok: 20% gwarancji.

     Okres gwarancji zaczyna biec od daty zakupu towaru.

 

 1. Okres gwarancji na wymienione lub naprawione części lub podzespoły wynosi 1 rok od dnia wymiany lub naprawy. W przypadku gdy gwarancja na wymienione lub naprawione części lub podzespoły kończy się przed terminem ogólnej gwarancji dotyczącej całego urządzenia, obowiązuje okres gwarancji podany w pkt. 2.

 

 1. Gwarancja jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Podstawę uprawnień gwarancyjnych stanowi dowód zakupu urządzenia łącznie z Kartą Gwarancyjną.

 

 1. Karta gwarancyjna jest ważna, jeśli jest sporządzona na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę produktu, kod produktu, numer seryjny, datę sprzedaży, podpis i pieczęć sprzedawcy oraz podpis klienta.

 

 1. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane są bezpłatnie po uprzednim pisemnym zgłoszeniu oraz uwzględnieniu reklamacji przez Gwaranta. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane są w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji lub udostępnienia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji jeżeli z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Przez dni robocze rozumie się kolejne dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawo wolnych od pracy.
 1. Przedmiot gwarancji oddany do naprawy musi być czysty i odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym.

 

 1. W przypadku wymiany części, podzespołów lub kompletnych towarów w ramach gwarancji, wymienione części, podzespoły lub kompletne towary stają się własnością Gwaranta.

 

 1. Zewnętrzne powierzchnie wyrobu winny być przez Nabywcę sprawdzone w miejscu dokonywania zakupu również wtedy, jeśli urządzenie jest oryginalnie zapakowane. Późniejsze reklamacje uszkodzeń zewnętrznych powierzchni, zgłoszone po odebraniu lub zamontowaniu towaru, nie będą uznawane.

 

 1. Przedmiot gwarancji wymaga instalacji elektrycznej przygotowanej zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Specjalistyczne podłączanie urządzenia do przygotowanej instalacji elektrycznej przeprowadza wyłącznie instalator z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja będzie ważna tylko wtedy, jeśli podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej zostanie potwierdzone przez instalatora z odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi w Karcie Gwarancyjnej (data, podpis, pieczęć instalatora).

 

 1. Warunkiem obowiązywania Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów gwarancyjnych: pierwszy przegląd gwarancyjny terminie między 6 a 7 miesiącem licząc od daty zakupu, drugi przegląd gwarancyjny pomiędzy 18 a 19 miesiącem od daty zakupu. Przegląd będzie wykonany przez Gwaranta. Wykonanie przeglądu gwarancyjnego .

 

 1. Wszelkie naprawy i przeróbki urządzenia dokonane przez inne podmioty niż Gwarant skutkują utratą uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

 

 1. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących w sprzedanym urządzeniu. Nie są objęte gwarancją:

 

 1. zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia spowodowane siłą wyższą, warunkami atmosferycznymi,
 2. zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia mechaniczne, termiczne lub chemiczne,
 3. zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad eksploatacji oraz montażu urządzenia podanych w Instrukcji Obsługi i Montażu lub niezgodnych z przeznaczeniem urządzenia,
 4. zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu przepięć lub spadku napięcia w sieci elektroenergetycznej,
 5. zniszczenia lub uszkodzenia powstałe na skutek braku odpowiedniego czyszczenia i konserwacji;
 6. zniszczenia lub uszkodzenia powstałe w skutek użycia niewłaściwych środków czyszczących i konserwujących lub eksploatacyjnych;
 7. zniszczenia lub uszkodzenia powstałe w skutek osadzania się kamienia na urządzeniu;
 8. zanieczyszczenia i zalania,
 9. zabudowa urządzenia (wanny) w sposób uniemożliwiający wentylację oraz swobodny dostęp do urządzeń zainstalowanych pod wanną,
 10. montaż na wannie innych urządzeń,
 11. zużycie urządzenia wynikające z normalnej jego eksploatacji,
 12. części eksploatacyjne łatwo zużywalne jak żarówki, bezpieczniki, filtry, uszczelki itp.

 

 1. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu Nabywcy powstałe w skutek przeprowadzanych napraw gwarancyjnych lub wymiany urządzenia objętego gwarancją w szczególności Gwarant nie ponosi kosztów związanych z wymianą uszkodzonych płytek czy innych materiałów wykorzystanych do zabudowy urządzenia (wanny) w sytuacjach, gdy wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymiana przedmiotu gwarancji powoduje konieczność naruszenia tejże zabudowy.

 

 1. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne spowodowane wystąpieniem wady w reklamowanym urządzeniu. W szczególności dotyczy to utraty obrotu, zysku, możliwych korzyści.

 

 1. W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego nieuwzględnionego przez Gwaranta nabywca ponosi koszty związane z dojazdem oraz czasem pracy serwisanta według stawek obowiązujących u Gwaranta.

 

 1. Gwarancja udzielana na sprzedawane urządzenie nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 807), a także uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 1. Roszczenia i zgłoszenia z tytułu gwarancji należy kierować do: Basen System Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Oświęcimiu, adres ul. Unii Europejskiej 26, 32-600 Oświęcim, tel. 536 745 192 czynny w godzinach pon. – pt.10-16, e-mail: biuro@spasystem.eu

 

 

 

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl